Basiswaarden en missie

Basisschool De Elzenhoek

Waar GROEI centraal staat

Onze basiswaarden

De Elzenhoek is een katholieke basisschool. Wij hechten waarde aan de christelijke grondslag en tradities. Dat zie je terug in de manier waarop we met elkaar omgaan. Wij leren onze leerlingen respect te hebben voor de medemens, hun meningen, levensovertuiging, samenlevingsvorm en hun bezittingen. Eerbied voor de verschillende levens- en geloofsovertuigingen is voor ons een belangrijk uitgangspunt.

Missie

Op de Elzenhoek gaan we voor GROEI: Gezamenlijkheid, Relatie, Ontwikkeling, Eigenaarschap en Identiteit. We willen onze leerlingen laten groeien op cognitief gebied én op het sociaal-emotionele vlak. Dat lukt alleen als je oog hebt voor elkaar. Op de Elzenhoek worden leerlingen écht gezien.

Gezamenlijkheid. 'We doen het samen!'

We leren onze leerlingen om samen te werken. Het onderwijsteam geeft daarbij het goede voorbeeld. Ouders zien wij als belangrijke sparringpartners. Er zijn immers vraagstukken die we alleen in gezamenlijkheid kunnen oplossen. We leren mét en ván elkaar.

Relatie. 'We zien elkaar!'

We werken aan relaties. We communiceren op een heldere manier en luisteren naar elkaar. We zorgen voor een fijne sfeer en werken met de Kanjertraining. We leren onze leerlingen omgaan met het geven en ontvangen van feedback in een veilige omgeving. We zijn samen één school en kennen elkaar. Dit betekent ook dat we onze waardering naar elkaar uitspreken.

Ontwikkeling. 'We blijven ontwikkelen!'

We geven goed onderwijs. Leerlingen krijgen bij ons de kans om zich optimaal te ontplooien op cognitief gebied. Het onderwijsteam heeft aandacht voor toekomstgerichte onderwijsvernieuwingen en blijft zichzelf ook ontwikkelen. We vinden het belangrijk om doelgericht te werken aan ontwikkeling. We volgen kritisch de laatste ontwikkelingen van de verschillende vakgebieden. Het model voor Expliciete Directe Instructie helpt ons onderwijsteam om goed onderwijs te geven.

Eigenaarschap. 'We kunnen het zelf!'

We leren leerlingen zelf verantwoordelijk te zijn voor hun leerproces. Reflecteren is hierbij het sleutelwoord. We stimuleren de leerlingen van jongs af aan terug te blikken én vooruit te kijken naar de toekomst. We streven naar autonome, zelfsturende leerlingen. Het gevoel van onafhankelijkheid vergroot de motivatie en prestaties van de leerling. Ook eigenaarschap bij de leerkrachten vinden we belangrijk. Daarom hebben we kennisteams voor rekenen, taal, Engels, gedrag en ICT.

Identiteit. ‘We zijn onszelf!’

We leren onze leerlingen op eigen benen te staan en zich te ontwikkelen tot zelfstandige individuen die zich met zelfvertrouwen aan anderen presenteren. We vinden het belangrijk dat leerlingen zichzelf kunnen en durven zijn, dat ze hun mening uiten en kunnen luisteren naar de mening van een ander. We zeggen: ‘Je bent goed zoals je bent, ieder heeft zijn eigen talent’.