Ons onderwijs

Basisschool De Elzenhoek

Praktische vaardigeden én persoonlijke ontwikkeling is waar we ons op focussen

Op de Elzenhoek proberen we een goed evenwicht te vinden in het aanleren van kennis, stimuleren van de persoonlijke ontwikkeling én het eigen maken van praktische vaardigheden. De vakken rekenen, taal en (begrijpend) lezen vormen de kern van het onderwijs.

Expliciete directe instructie

Goed onderwijs start met een goede instructie. Daarom geven wij les volgens het EDI-model: expliciete directe instructie. Door op deze manier instructie te geven, zijn leerlingen meer betrokken. We werken met vooraf gestelde doelen en controleren continu of de leerling snapt wat de leerkracht onderwijst. Dit doen we bijvoorbeeld door te werken met wisbordjes; niet één, maar alle leerlingen kunnen dan de vraag van de leerkracht beantwoorden.

Taal

Taalonderwijs is de verbindende schakel tussen alles wat er op school aan de orde komt, vanuit de kinderen en vanuit de vakken. We maken gebruik van Snappet. Deze methode biedt een volledige leerlijn voor taal, woordenschat en (werkwoord)spelling.

Lezen

Goed leren lezen is de basis. Wanneer je kunt lezen kan je informatie tot je nemen en jezelf verder ontwikkelen. In de kleutergroepen worden spelenderwijs letters aangeboden. In groep 3 maken we gebruik van de methode Veilig Leren Lezen. Deze methode helpt snelle lezers vlot verder en biedt de minder snelle lezers veel hulp. Vanaf groep 4 werken we met de methode Estafette voor technisch lezen.

Begrijpend lezen

Goed begrijpen wat je leest is een belangrijk ingrediënt voor schoolsucces. Bij begrijpend lezen gaat het om het verwerken van informatie uit een tekst. We leren leerlingen daarom leesstrategieën en gebruiken daarbij de methode Nieuwsbegrip. Binnen deze methode werken we met het nieuws van de dag en oefenen de leerlingen met verschillende leesstrategieën.

Schrijven

Bij de kleuters besteden we al aandacht aan de ontwikkeling van de schrijfmotoriek. In groep 3 krijgen leerlingen de schrijfletters aangeleerd. We houden continu aandacht voor een goede schrijfmotoriek. Tot en met groep 8 werken we hiervoor de methode Pennenstreken.

Rekenen

Rekenen is een basisvaardigheid die leerlingen nodig hebben om zich te kunnen redden in de maatschappij. Net zoals lezen en schrijven. Het vlot en vaardig kunnen uitrekenen van sommen is een belangrijk onderdeel. Maar rekenen is meer dan dat. Het gaat ook om het kunnen toepassen van deze kennis in allerlei dagelijkse situaties. Het is van belang om te begrijpen welke som bij een situatie past, wat de getallen in die som betekenen en wat het antwoord betekent. Met aandacht voor al deze aspecten werken we aan functionele gecijferdheid. En dat is het belangrijkste doel van ons rekenonderwijs. We gebruiken voor het vak rekenen de methode Snappet.

Onze leerlingen volgen natuurlijk ook onderwijs in: wereldoriëntatie, verkeer, expressie en lichamelijke opvoeding.