Onze visie

Onze visie

Op De Elzenhoek hechten we grote waarde aan samenwerking. Deze samenwerking zorgt voor verbondenheid en kracht. We leren van en met elkaar. Hierin is vertrouwen in jezelf en in de ander een belangrijke basis. We werken op basis van gelijkwaardigheid samen met ouders.

Binnen de groep krijgen kinderen het vertrouwen en de ruimte om op hun unieke manier te dromen en te ontwikkelen. Kinderen leren verantwoordelijkheid te dragen voor hun eigen leerproces op sociaal-emotioneel èn op cognitief gebied.

We vinden het belangrijk dat wat we doen zinvol is. Leerkrachten zijn zich bewust van de belangrijke rol die zij spelen in het leven van het kind. Bij de keuzes die gemaakt worden, staat, binnen de mogelijkheden, altijd het belang van het kind voorop.

 

Op de Elzenhoek gaan we uit van de kernwaarden gezamenlijkheid en zinvolheid. Daarmee bedoelen we het volgende:

Gezamenlijkheid: samenwerken en samen leren neemt een belangrijke plaats in op De Elzenhoek. Zowel kinderen als teamleden kunnen veel van en met elkaar leren. Vanuit ‘erkende ongelijkheid’ hechten wij waarde aan het inzetten en delen van specifieke kennis.  Kinderen worden actief betrokken bij de les door de inzet van coöperatieve werkvormen. Oudere kinderen worden ingezet om jongere kinderen te begeleiden en te ondersteunen bij activiteiten. Voor beide ‘partijen’ geldt op dat moment een ander leerdoel. Leerkrachten leren van elkaar door klassenbezoeken af te leggen en feedbackgesprekken te voeren. Er wordt gezamenlijk, middels expertisegroepen, gewerkt aan het behalen van doelen. Ouders worden actief betrokken bij de school. Onze ouders hechten grote waarde aan de samenwerking met de school.

Zinvolheid: we vinden het belangrijk dat wat we doen, zinvol is. We kijken kritisch naar ons handelen en de verwachtingen die we hebben van de kinderen. Zodra kinderen de meerwaarde van het leren zien, raken ze intrinsiek gemotiveerd voor het leren. Het gaat hierbij om het vergroten van het gevoel van eigenaarschap over het eigen leerproces. Waarom leer je wat je leert? Bij het bepalen van de leerdoelen, kijken we naar het unieke van elk kind. Wat heeft dit kind nodig om verder te komen?  Zodra de leerstof betekenisvol is voor kinderen, zien zij de zin van het leren ervan in.

JY4A8576

Wij zijn een Kanjerschool

Wij zijn een Kanjerschool. Dit betekent dat onze leerkrachten zijn opgeleid om te werken met de Kanjertraining.

De Kanjertraining bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen om de sfeer in de klas goed te houden (preventief) of te verbeteren (curatief). U kunt hierbij denken aan afname van probleemgedrag en depressieve gevoelens, alsmede een toename op welbevinden en zelfwaardering. Met de Kanjertraining leren kinderen zich op een positieve manier te handhaven in sociaal stressvolle omstandigheden. Onder het motto: wat je meemaakt is interessant, vervelend of naar, maar hoe je ermee omgaat is belangrijker, dat vormt je. Reageer daarom niet met haat, wraak, gezeur, ontkenning, onverschilligheid of cynisme op problemen die zich voordoen in jouw leven. Doe je best er iets van te maken. Zoek oplossingen waarmee je elkaar en de situatie recht doet. Oplossingen die in de toekomst houdbaar zijn.

Kernwoorden van de Kanjertraining zijn: vertrouwen, rust en wederzijds respect, sociale redzaamheid, ouderbetrokkenheid, burgerschap, gezond gedrag en duurzaamheid.

kanjerposter

Klik hier om onze schoolgids te bekijken

X